Anunturi publice

Biserica Sf. Gheorghe – Tulcea

  

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

  

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului - Conservarea, protejarea si punerea in valoare a monumentului istoric Biserica ortodoxa "Sf. Gheorghe", numita si "Biserica Bulgareasca", "Biserica cu ceas" municipiul Tulcea, județul Tulcea.

- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) – Judetul Tulcea, localitatea Tulcea, Strada Pacii nr. 19

- solicitant - Parohia Sfântul Gheorghe - Tulcea

 

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice:

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: X da  £nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  Xda  £nu

categoria “B” de importanță  a construcţiilor – Monument istoric, reprezentativ pentru patrimoniul cultural local(conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

- clasare LMI 2015 - TL-II-m-B-05988

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă:

Obiectivul pentru care se solicită finantare este imobilul situat în Strada Pacii nr. 19, orașul Tulcea, jud. Tulcea. Ansamblul este alcătuit din două imobile de cult, Biserica și Turnul Clopotniței, și împrejmuirea. Acesta este situat în intravilanul localității.

- descrierea terenului (parcelei):

§  suprafață (mp), formă, dimensiuni

§  vecinătăți, căi de acces public

§  particularități topografice

Imobilul pe care se propune să se realizeze intervenţia este proprietatea Parohiei Sfantul Gheorghe, conform sentintei civile nr. 3130/09.12.2019 şi se află pe terenul cu o suprafață de 1514 mp

 

Acces carosabil: din str. Pacii

Acces pietonal: din str. Pacii

Vecini: domeniul public si Strada Păcii

Amplasamentul este reprezentat de un teren drept, fara inclinatii

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

§  PUG Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 29/27.05.1996 si RLU nr.19/25.02.1999, Certificatul de Urbanism nr.592/14.07.2017,emis de Primăria Municipiului Tulcea;

- restricții de amplasare

- spaţii verzi: arbori tăiaţi.…………………(buc), arbori menținuți….….….…………(buc),

  arbori plantaţi……….……………….……(buc), spații verzi…………………….……(mp).

- alte caracteristici specifice.

 

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea – lacas de cult/Biserica ortodoxa

- dimensiunile

Biserica:

-       Suprafata construita = 562mp

-       Suprafata construita desfasurata=562mp +136mp(S cafas)= 698mp

-       Suprafata utila=453mp(S parter)+136mp(S cafas)= 589mp

-       HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 9.25m

-       HMAX. COAMA =13.40m

Turn:

-       Suprafata construita=39mp

-       Suprafata construita desfasurata=117mp

-       Suprafata utila=59mp

-       HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) =18.70m ;

-       HMAX. COAMA =21.40m

- regim de înălțime: P+3E

- sistem constructiv

- fundaţii: de piatră fasonată cu liant de var nisip

- acoperiş (şarpantă/terasă):

Acoperișul este de tip șarpantă de lemn, bolțile și arcele fiind realizate din paiantă pe structură de lemn șarpantă din lemn.Se va reface structura acoperișului care este afectată şi lasă apa să intre, afectând frescele interioare

- înveloare (material/culoare)

Acoperișul se va termoizola cu plăci din polistiren extrudat 10 cm, se va hidroizola și va avea învelitoare din tablă zincată pentru monumente istorice

- finisaj exterior (material/culoare)–

Se vor reface tencuiala si zugrăveala exterioară, după efectuarea lucrărilor de consolidare a structurii pentru Biserica si turn

Se va reface structura acoperișului, actualmente afectată şi permeabilă. Acoperișul se va termoizola cu plăci din polistiren extrudat 10 cm, se va hidroizola și va avea învelitoare din tablă pentru monumente istorice. 

- tâmplărie exterior (material/culoare)–

Se vor restaura toate elementele de tâmplărie

Mecanismul ceasului, în prezent nefuncţional și clopotul vor fi restaurate 

- intervenții asupra componentelor artistice– restaurare pictura

- sistem de încălzire

Constructia dispune de apă curentă, curent electric si gaze naturale, iar incălzirea se face prin calorifere.

- alte caracteristici specifice:Terenul este amplasat într-o zonă racordată la reţeaua locală pentru alimentarea cu apă, canalizare, energie electrică şi telefonie. Clădirea este branșată la aceste rețele.    

  

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Parohia Bisericii Ortodoxe Sf. Gheorghe din Tulcea informează comunitatea locală referitor la intenția de a implementa proiectul Conservarea, protejarea si punerea in valoare a monumentului istoric Biserica ortodoxa "Sf. Gheorghe", numita si "Biserica Bulgareasca", "Biserica cu ceas" municipiul Tulcea, județul Tulcea, finanțabil în cadrul programului POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte- POR/16/5/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale și amenajare muzeistică”. Proiectul are ca scop punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, creșterea numărului de vizitatori și creșterea competitivității economice la nivel local.

Biserica Ortodoxa Sf. Gheorghe din Tulcea este monument istoric, fiind inclus în Lista Monumentelor Istorice din România 2015 la poz. 498 cu codulTL-II-m-B-05988.

Prin proiect, se urmărește:

·         Restaurarea, consolidarea, protecţia monumentului (Biserica și turnul cu ceas)

·         Restaurarea picturilor, fațadelor

·         Reabilitarea finisajelor interioare/exterioare

·         Consolidare – prin reabilitarea structurii

·         Refacere imprejmuire - cu un soclu de beton armat

·         Amenajare peisagistica

·         Promovare turistică a obiectivului restaurat prin activități de marketing, inclusiv digitizarea acestuia

Proiectul a primit decizia Agenției pentru Protecția Mediului conform căreia proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Aspectele tehnice detaliate se pot obține prin consultarea documentului atașat prezentului anunț: FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT.

Instituțiile implicate în derularea proiectului sunt:

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritate deManagement pentru POR

- Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Organism Intermediar pentru POR

- Parohia Bisericii Sf. Gheorghe Tulcea - Beneficiar al investiției

Informații suplimentare se pot obține de la Parohia Sf. Gheorghe - Municipiul Tulcea, Strada Pacii nr. 19, telefon:0721379459, e-mail:parohiabisericacuceas82@yahoo.com, persoana de contact– Grosu Ionut Raul - Preot.

 


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu