Anunturi publice

Biserica Sf. Nicolae – Sulina

  

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

   

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului:Consolidarea, reabilitarea, restaurarea și promovarea Ansamblului Bisericii

Ortodoxe Grecesti „Sfantul Nicolae”, Orasul Sulina, Judetul Tulcea.”

- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) - Sulina, Strada Păcii, nr. 1, judetul Tulcea

- solicitant –Parohia bisericii ortodoxe Sf. Nicolae din Sulina

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: Xda  £nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  Xda  £nu

- categoria “B” de importanță  a construcţiilor – Monument istoric, reprezentativ pentru patrimoniul cultural local(conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

- clasare LMI 2015 la poziția552 cu codul TL-II-m-B-06035 (Ansamblul Bisericii Sf. Nicolae din Sulina) – Biserica Sf Nicolae fiind înregistrată la poziția 553 cu nr. TL-II-m-B-06035.01, respectiv Casa Parohiala fiind înregistrată la poziția 554, cu nr. TL-II-m-B-06035.01

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă

intravilan, loc. Sulina, STR. Pacii, nr. 1, JUDEȚul Tulcea

- descrierea terenului (parcelei):

§  suprafață (mp), formă, dimensiuni

§  vecinătăți, căi de acces public

§  particularități topografice

Imobilul (teren intravilan si constructii) este înscris în cartea funciara cu nr. 812/N(OCPI Tulcea), are numar cadastral 617 si se compune din teren si constructii (biserica si casa parohiala).

S teren = 1733 mp

C1 - Sc biserica = 327,97mp

 Sc pridvor = 14,03mp

       Sd biserica - C1 = 394,87mp

C3 - Sc WC = 6,00mp

C4 – Sc Casa Parohiala = 137,00mp

       Sd  = 274,00mp

Trapeza - Sc = 142,00mp

Terasa acoperita-Sc= 63,00mp

Total Sc = 690,00mp

Total Sd = 879,87mp

Terenul de forma rectangulara, situat in intravilanul orasului Sulina, pe str. Pacii nr.1 este amplasat in structura localitatii ca o componenta semnificativa a sitului urban protejat, ce se invecineaza la N cu str. a II-a, la V cu str. Pacii, la S cu str. a III-a si la E cu Biserica Ortodoxa Romana.

Accesul pietonal si auto în incinta se face din Strada Păcii.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

§  PUZSulina, aprobat prin HCL nr.156/07.11.2005 si Certificatul de Urbanism nr.52/884 din 26.08.2016 emis de Primăria Orașului Sulina;

- restricții de amplasare: Nu este cazul

- spaţii verzi: arbori tăiaţi: - (buc), arbori menținuți(buc),

  arbori plantaţi(buc), spații verzi(mp).

- alte caracteristici specifice: spațiile adiacente vor conferi monumentului istoric o detentă adecvată, asigurându-i un cadru ambiental dimensionat la scara obiectului; se vor reamenaja aleile, se vor planta o serie de arbori și arbuşti

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea – construcții de cult

Prin tema de proiectare se propune Consolidarea, reabilitarea, restaurarea și promovarea Ansamblului Bisericii Ortodoxe Grecesti „Sfantul Nicolae”, Orasul Sulina, Judetul Tulcea.”         

Corp C1– Biserica „Sfantul Nicolae”

- dimensiunile

-          Suprafața construită a clădirii C1: Sc = 342,00mp

-          Suprafața desfășurată a clădirii:  Sd = 394,87mpmp

-          Aria utilă : 242,57mp

-          Inaltimea interioara: pridvor = 5,37m, pe naos variaza  in functie de boltile realizate – 7,30m – 8,30,9,75,8,68,8,42 la altar

-          Cota cornișei : 7,33 m

-          Înălțime coamă: 10,50 m

-          Înălțime turn cornisa: 12,35m

-          Inaltime coama turn: 14,44m

- regim de inaltime: P+2;

- sistem constructiv

-          fundatii continue din piatra bruta,

-          zidarie mixta piatra calcaroasa + caramida - piatra fiind la partea inferioara pana la antablament, iar caramida se vede prezenta pe cele doua frontoane de la partea superioara, coloanele si arcele la interior sunt din caramida cu tiranti metalici pe directia N-S

-          bolti si plansee din lemn cu tencuiala pe rabitz

-          acoperiş (şarpantă/terasă): lemn

-          învelitoare (material/culoare)- tabla galvanizata

-          pridvor – structura integrala lemn cu ferestre si acoperis din panouri azbociment ondulat in doua pante

Finisaje interioare :

–           pereti si coloane fara tencuiala pe aprox.70 % din suprafata

–           arce si bolti cu pictura in stare avansata de degradare

–           pardoseala dale de marmura

–           cafas, scara

Finisaje exterioare:

–           pereti si cele doua frontoane lipsite de tencuiala

–           tamplarie pvc cu geam termopan la ferestre

–           tamplarie lemn la usi,

–           grilaje decorative din fier forjat prezente deasupra usilor din fatadele N,S,V, si  fereastra altarului este securizata cu grilaj din fier forjat

Componente artistice:

–           pictura murala  interioara in ulei (1931)

–           elemente arhitecturale decorative neoclasice (frontoane, capiteluri ionice)

- intervenții asupra componentelor artistice

- sistem de încălzire – centrală pe lemne;

Corp C4 - Casa parohiala

Funcțiunea: cladire neutilizata

Dimensiuni

-          Suprafața construită a clădirii C4: Sc = 137,00mp

-          Suprafața desfășurată a clădirii:  Sd = 274mpmp

-          Aria utilă : 108,16mp

-          Aria locuibila: 70,33mp

-          Inaltimea interioara: 3,75m

-          Cota cornișei : 7,90 m

-          Înălțime coamă: 10,00 m

Regim de inaltime: peste 3 niveluri;

Sistem constructiv

-          Infrastructura - fundatii continue din piatra bruta

-          suprastructura – pereti exteriori - zidarie portanta caramida,  cu plansee din lemn  sarpanta lemn in patru ape, invelitoare panouri azbociment ondulat in prezent, in trecut tabla, initial – probabil olana dupa cum se observa si din fotografiile de la inceputul sec. -al XIX-lea.

-          pereti interiori din paianta

-          pardoseli - dusumea

-          tamplarie interioara – scara lemn, usi lemn

-          tamplarie exterioara – lemn cu geam simplu

-          invelitoare - azbociment

Lucrări conexe:Construcție Corp Grup sanitar, Amenajari exterioare (amenajare peisagistica, iluminat arhitectural)

ANUNȚ DE INTENȚIE


Parohia Bisericii Sf. Nicolae din Sulina informează comunitatea locală referitor la intenția de a implementa proiectul Consolidarea, reabilitarea, restaurarea și promovarea Ansamblului Bisericii Ortodoxe Grecesti „Sfantul Nicolae”, Orasul Sulina, Judetul Tulcea., finanțabil în cadrul programului POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte- POR/16/5/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale și amenajare muzeistică”. Proiectul are ca scop punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, creșterea numărului de vizitatori și creșterea competitivității economice la nivel local.
Ansamblul Bisericii Sf. Nicolae este inclus în Lista Monumentelor Istorice din România 2015 la poziția552 cu codul TL-II-m-B-06035 (Ansamblul Bisericii Sf. Nicolae din Sulina) – Biserica Sf Nicolae fiind înregistrată la poziția 553 cu nr. TL-II-m-B-06035.01, respectiv Casa Parohiala fiind înregistrată la poziția 554, cu nr. TL-II-m-B-06035.01
Prin proiect, se urmărește:
• Restaurarea, consolidarea, protecţia monumentului
o reabilitarea ansamblului istoric
o consolidare – prin reabilitarea suprastructurii
o restaurarea picturilor, fațadelor
• Realizare construcții anexa (grup sanitar, clopotnita, magazine lemne) și capela mortuara (obiect neeligibil).
• Amenajare și sistematizare teren
• Realizare instalații electrice, sanitare, termice, iluminat arhitectural, panouri solare
• Activităti de marketing si promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia
• Managementul proiectului
• Auditul financiar
Proiectul a primit decizia etapei de încadrare a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Agenției conform căreia proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.
Aspectele tehnice detaliate se pot obține prin consultarea documentului atașat prezentului anunț: FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT.
Instituțiile implicate în derularea proiectului sunt:
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritate de Management pentru POR
- Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Organism Intermediar pentru POR
- Parohia Sf. Nicolae din Sulina - Beneficiar al investiției
Informații suplimentare se pot obține de la Parohia Bisericii Sf. Nicolae din Sulina, Str. Pacii nr. 1, Orașul Sulina, telefon: 0748887743, e-mail:parohiasulina82@yahoo.com, persoana de contact: Olaru Vasile – Paroh.

Site realizat si gazduit de XWD Sibiu