Anunturi publice

Parohia Buna–Vestire Tulcea

 

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

  

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului - Conservarea, protejarea si punerea in valoare a monumentului istoric Biserica Ortodoxa “Buna Vestire” - Tulcea

- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) – Județul Tulcea, municipiul Tulcea, Strada Buna Vestire, nr. 2

- solicitant – Parohia ortodoxă Buna Vestire

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: Xda  £nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  Xda  £nu

- categoria “B” de importanță  a construcţiilor – Monument istoric, reprezentativ pentru patrimoniul cultural local(conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

- clasare LMI 2015 la poz. 484 cu codul TL-II-m-B-05974,

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă

Imobilul este amplasat în zona sitului urban protejat Ansamblul urban “Strada Progresului” din municipiul Tulcea, înscris în LMI 2015 la pozitia 472, cu codul TL-II-s-B-05989.

- descrierea terenului (parcelei):

§  suprafață (mp), formă, dimensiuni

§  vecinătăți, căi de acces public

§  particularități topografice

Imobilul (teren intravilan si constructii) este situat în înscris în cartea funciara cu nr. 33997(OCPI Tulcea), are numar cadastral 33997 (fost 4177) si se compune din teren si constructii (biserica si casa parohiala).

-  S teren = 2787 mp (din acte); 2780 mp (conf masuratori topo)

- S construita biserica = 763 mp (din masuratori)

-  S desfasurata biserica = 763

-  S construita casa parohiala = 125 mp

Terenul este delimitat de : str. Progresului (ambele fronturi) pâna la intersectia cu arterade rocada; str. Buna Vestire (ambele fronturi), de la intersectia cu strada Mircea Vodapâna la intersectia cu strada Victoriei; str. Victoriei (ambele fronturi), de la intersectia cu str. Buna Vestire pâna la intersectia cu str. Progresului, inclusiv str. Decebal si str. Mircea Voda, de la intersectia cu str. Decebal pâna la intersectia cu str. Buna Vestire.

Vecinatati ale amplasamentului

- la nord, nord-est: proprietati Gheorghe Vasile si Ghenciov Traian

- la sud, sud-vest: str. Buna Vestire

- est, sud-est: str. Decebal; cladirea Protoieriei Tulcea

- la vest, nord-vest: prelungirea strazii Trandafirilor;sediul Comunitatii Elene din Tulcea (str. Trandafirilor nr. 3)

Accesul pietonal si auto în incinta se face din str. Buna Vestire (pe latura de sud) si din prelungirea strazii Trandafirilor (pe latura de vest).

Topografia amplasamentului

Terenul are în plan o forma poligonala neregulata, cu trei dintre laturile sale front la trei strazi : la sud-vest - strada Buna Vestire (deschidere cca. 71,30 m), la sud-est – strada Decebal (deschidere cca 16,00 m), la nord-vest - strada Trandafirilor (deschidere cca.17,75 m).

- teren în usoara panta de la sud-vest (18,96 m NMN) catre nord-est (15,61 m NMN); diferenta între str. Buna Vestire (cota 18,63 m N.M.N.) si partea de est (cota 16,00 mN.M.N.) fiind de cca. 2,60 m,

- în partea de est în spatele altarului, terenul este valurit datorita diferentei mari de nivel de înca cca. 2,50 m ce coboara spre proprietatile vecine din str. Decebal (Mircea Voda).

Aceasta limita a proprietatii - între terenul bisericii Buna Vestire existenta si terenul proprietatea de la est (Gheorghe Vasile si Ghenciov Traian) - este prevazuta cu o sprijinire usoara din bare metalice si lemn cu scandura care la o diferenta de nivel de2,00 – 2,50 m a cedat în decursul timpului sub forma unei alunecari între fundatiile bisericii si limitele proprietatii (o refulare). Trotuarul existent în jurul bisericii este foarte fisurat si fragmentat, probabil lipsit de armatura si a fost degradat si de apele de

precipitatii care în lipsa burlanelor a facut ca acestea sa deverseze la contactul fundatiei cu trotuarul, conducând la împingerea pamântului spre proprietatile vecine.

La data executarii prezentului studiu geotehnic, proprietarul terenului din partea de est,dl. Gheorghe Vasile, a executat o sprijinire verticala de beton, ridicata deasupra terenului proprietatea bisericii, împiedicand astfel deversarea apelor de precipitatii spre proprietatea sa.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

§  PUG Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr.29/27.05.1996 si RLU nr.19/25.02.1999, Certificatul de Urbanism nr.716/05.09.2016,emis de Primăria Municipiului Tulcea;

§  Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice),nr. 628 din data de 03.02.2017, faza de proiectare DALI, aviz favorabil, cu condiționări;

- restricții de amplasare: Nu este cazul

- spaţii verzi: arbori tăiaţi: - (buc), arbori menținuți(buc),

  arbori plantaţi(buc), spații verzi(mp).

- alte caracteristici specifice: spațiile adiacente vor conferi monumentului istoric o detentă adecvată, asigurându-i un cadru ambiental dimensionat la scara obiectului; se vor reamenaja aleile, se vor planta o serie de arbori și arbuşti, gard-viu şi specii de flori perene

 

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea – lăcaș de cult/boserică ordotoxă

Prin tema de proiectare se propuneConservarea, protejarea si punerea in valoare a monumentului istoric Biserica Ortodoxa “Buna Vestire” - Tulcea

- dimensiunile

Monumentul este compus din corpul principal si turnul-clopotnita, despartite între ele printr-un rost (turnul a fost ridicat ulterior, în primul deceniu al secolului XX)

            - dimensiunile în plan : cca 20,44 x 44,14 m

- regim de înălțime: biserica - P + balcon; turn – P+2

- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = Biserica – 6,90 -7,90 m; turnul - 17,50 m;

- HMAX. COAMA = biserica = 10,67 m; turnul (h max la cupola) = 21,20 m

- suprafața construită- Sc  = biserica - Sc = 763 mp        

- suprafața desfășurată- Sd = biserica - Sd = 763 mp;     

- suprafața utilă totală- Su = Biserica – 629,05mp; 

- sistem constructiv

- fundaţii - sunt realizate din piatra si sunt de tip “continuu” sub peretii din zidarie de caramida; fundatiile reprezinta o continuare a peretilor din zidarie de caramida. Cota de fundare variaza între 1,20 m – 2,00 m fata de cota terenului natural. 

- acoperiş (şarpantă/terasă):

- suprastructura corpului principal (biserica): este realizata din pereti portanti din zidarie de caramida simpla nearmata, cu grosimi (inclusiv tencuiala) între 87 cm si 170 cm – pe directia longitudinala si de 59 cm÷1000 mm – pe directia transversala; grosimea

probabila a peretilor fara tencuiala este de 56 cm. Peretii exteriori de pe directia longitudinala sunt legati pe directia transversala prin intermediul unor tiranti metalici, realizati din teava patrata (40 mm x 40 mm). La interior, biserica are doua siruri de cadre (coloane si arce realizate din lemn) dispuse pe directia longitudinala. Planseul balconului / cafasului este realizat din lemn.

- suprastructura turnului-clopotnita este realizata din stâlpi si arce din zidarie de

caramida. Planseul de peste parter este realizat din boltisoare de caramida si profile

metalice (tip “I”), iar cel de peste etaj este realizat din lemn. Peretii la acest nivel (podcirculabil) sunt din lemn. 

- învelitoare (material/culoare)

Acoperirea este diferentiata : cupola bulb peste turnul-clopotnita, doua pante simetrice

peste corpul central / nava, suprafete conice peste cele trei abside ale altarului.

- acoperisul bisericii: sarpanta de lemn si învelitoare din tabla zincata

- acoperisul turnului : sarpanta de lemn si învelitoare din tabla zincata (solzi)

- finisaj exterior (material/culoare) - tencuieli de ciment cu zugraveala alba ; soclu de beton mozaicat

- tâmplărie exterior (material/culoare) - de lemn / stejar natur; grilaje metalice

- intervenții asupra componentelor atistice)

- sistem de încălzire - centrala termica pe gaze naturale; corpuri de încalzire

- alte caracteristici specifice: Instalatii electrice de iluminat si prize, Instalatie de aer conditionat cu splituri

Lucrări conexe: Construcție Corp Centrala + Grup sanitar + Lumanarar, Amenajari exterioare (amenajare peisagistica, iluminat arhitectural), Imprejmuire (Gard)

 

   

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Parohia Buna Vestire din Tulcea informează comunitatea locală referitor la intenția de a implementa proiectul Conservarea, protejarea si punerea in valoare a monumentului istoric Biserica Ortodoxa “Buna Vestire” – Tulcea, finanțabil în cadrul programului POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte- POR/16/5/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale și amenajare muzeistică”. Proiectul are ca scop punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, creșterea numărului de vizitatori și creșterea competitivității economice la nivel local.

Biserica Buna Vestire este monument istoric, fiind inclus în Lista Monumentelor Istorice din România 2015 la poz. 484 cu codul TL-II-m-B-05974.

Prin proiect, se urmărește:

·         Restaurarea, consolidarea, protecţia monumentului

·         Restaurarea picturilor, fațadelor

·         Consolidare – prin reabilitarea structurii

·         Protecție antiefractie

·         Realizare construcție anexa

·         Refacere cai acces, amenajare peisagistica

·         promovare turistică a obiectivului restaurat prin activități de marketing, inclusiv digitizarea acestuia

Proiectul a primit avizul favorabil din partea Ministerului Culturii și decizia Agenției pentru Protecția Mediului conform căreia proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Aspectele tehnice detaliate se pot obține prin consultarea documentului atașat prezentului anunț: FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT.

Instituțiile implicate în derularea proiectului sunt:

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritate de Management pentru POR

- Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Organism Intermediar pentru POR

- Parohia Buna Vestire - Beneficiar al investiției

Informații suplimentare se pot obține de la Parohia Buna Vestire, Str. Buna Vestire - Municipiul Tulcea,

3, telefon: e-mail:parohiabunavestire82@yahoo.com, persoana de contact: Petre Daniel – Paroh.

 

 

 

 

 

 

 

 


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu